Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Giecka Biblioteka Internetowa
(wykaz prac w kolejności alfabetycznej)

------
Anonim, tzw. Gall
  1113/6 Kronika polska (najstarszy z zachowanych do dziś rękopisów Kroniki polskiej, tzw. kodeks Zamoyskich, przechowywany jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie —sygn. BOZ cim. 28). Kliknij, aby przeczytać
Arnold Stanisław
  1927 Terytorja plemienne w ustroju administracyjnym Polski Piastowskiej (w. XII–XIII), Prace Komisji dla Atlasu Historycznego Polski, z. II, Kraków, s. 1–126. Kliknij, aby przeczytać
Biedroń Adam
  1994 Uwagi o kościele św. Jana w Gieczu na tle zabudowy Ostrowa Lednickiego i prze­kazów pisanych, „Studia Lednickie”, t. III, s. 249–253. Kliknij, aby przeczytać
Blume Erich
  1911 Kaiser-Friedrich-Museum in Posen, „Aus dem Posener Lande”, Jg. 6, Heft 12, s. 594–595. Ta praca nie jest dostępna
Błaszczyk Włodzimierz
  1978 Rezerwat archeologiczny w Gieczu — pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego, „Kronika Wielkopolski” nr 3 (16), s. 166–175. Kliknij, aby przeczytać
Bocheński Zbigniew
  1930 Polskie szyszaki wczesnośredniowieczne, Prace Komisji Antropologji i Prehistorji Polskiej Akademji Umiejętności, nr 3, Kraków. Kliknij tu, aby przeczytać
Celka Zbigniew
  2000 Zróżnicowanie flory naczyniowej grodziska w Gieczu (pow. średzki), „Studia Lednickie”, t. VI, s. 351–372. Ta praca nie jest dostępna
Dzięciołowski Edwin, Indycka Elżbieta, Krysztofiak Teresa
  1994 Badania ratownicze przeprowadzone w 1993 roku w romańskim kościele w Gieczu, „Kronika Wielkopolski”, nr 2 (69), s. 51–60. Kliknij tu, aby przeczytać
en
  1963 (rec.) Bogdan Kostrzewski, Z najdawniejszych dziejów Giecza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Polskie Towarzystwo Archeologiczn, Popularnonaukowa Biblioteka Archeologiczna nr 9, „Z Ot­chła­ni Wieków”, r. XXIX, z. 2, s. 146–147. Ta praca nie jest dostępna
Głogowski Zenon
  1975 Sprawozdanie z działalności Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, woj. Poznań, za rok 1973, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XXV (1974), s. 237–238. Kliknij tu, aby przeczytać
Grabska Mirosława
  1977 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Gieczu, woj. poznańskie, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XXVI (1975), s. 213. Kliknij, aby przeczytać
Indycka Elżbieta
  2000 Dni Kasztelanii Gieckiej, „Studia Lednickie”, t. VI, s. 475–476. Kliknij, aby przeczytać
  2000 Giecz, [w:] Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz (red.), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung, Katalog, Stuttgart 2000, s. 134. Kliknij, aby przeczytać
  2000 Materiały do bibliografii rejonu osadniczego Giecza (1937–1998), „Studia Lednickie”, t. VI, s. 443–450. Kliknij, aby przeczytać
  2000 Z badań nad cmentarzyskami gieckiego kompleksu osadniczego, „Studia Lednickie”, t. VI, s. 69–90. Kliknij, aby przeczytać
  2001 Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku i osadzie przygrodowej w Gieczu (Giecz stan. 4), referat wygłoszony podczas XIII Konferencji Sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 1998–2000” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 5 kwietnia 2001 r. [w druku]. Kliknij, aby przeczytać
  2003 40 lat Rezerwatu Archeologicznego Gród Piastowski w Gieczu, „Średzki Kwartalnik Kulturalny”, nr 3 (23), lipiec-wrzesień 2003, s. 10–16. Kliknij, aby przeczytać
  2003 Rozmowy na temat Klubu „Piast” przy Muzeum w Grodziszczku, „Średzki Kwartalnik Kulturalny”, nr 3 (23), lipiec-wrzesień 2003, s. 17–20. Kliknij, aby przeczytać
  2005 Unikatowy wczesnośredniowieczny rylec do pisania z Giecza, [w:] J. Ga­domski, A. Mał­kie­wicz, T. Rodzińska-Chorąży, A. Wło­darek (red.), Lapides viventes. Zaginiony Kraków wie­ków średnich. Księga dedykowana Pro­fe­sor Klementynie Żurowskiej, Kra­ków, s. 311–317. Kliknij, aby przeczytać
  2005 Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Gieczu, stan.4, woj. wielkopolskie — do­tych­cza­so­we wyniki badań, „Studia Lednickie”, t. VIII, s. 175–196. Ta praca nie jest dostępna
Jasnosz Stanisław
  1978 Archeologia w wystawiennictwie i w zbiorach regionalnych placówek muzealnych w Wielkopolsce do roku 1976, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XXVII (1976), s. 138–159. Ta praca nie jest dostępna
Jażdżewski Konrad, Rajewski Zdzisław
  1928 Sprawozdanie z wycieczek Akadem. Koła Polskiego Tow. Prehist. za rok akad. 1927/28, „Z Otchłani Wieków”, r. III, z. 4, s. 67–68. Kliknij, aby przeczytać
Józefowiczówna Krystyna
  1969 Sztuka w okresie wczesnoromańskim, [w:] Jerzy Topolski (red.), Dzieje Wielkopolski, t. I, Do roku 1793, Poznań, s. 114–156. Kliknij, aby przeczytać
Kaszubkiewicz Andrzej
  2003 Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu w 40–lecie, „Średzki Kwartalnik Kulturalny”, nr 3 (23), lipiec-wrzesień 2003, s. 8–9. Kliknij, aby przeczytać
Klichowska Melania
  1953 Szczątki roślinne z Giecza z badań wykopaliskowych w roku 1951, „Z Otchłani Wieków”, r. XXII, z. 6, s. 102–104. Kliknij, aby przeczytać
Kosmas
  1110/25 Kronika Czechów (prawdopodobnie najstarszy z zachowanych rękopisów Kroniki Czechów tzw. Budziszyński, pochodzący najpóźniej z przełomu XII i XIII wieku, przechowywany jest w Knihovna Narodního Musea v Praze — sygn. VII F 69). Kliknij, aby przeczytać
Kostrzewski Bogdan
  1951 Giecz, [w:] Aleksander Gieysztor, Polskie badania wczesnodziejowe w r. 1950, „Przegląd Zachod­ni”, r. VII, t. I (nr 1–4), s. 208–210. Kliknij, aby przeczytać
  1951 Gród w Gieczu w świetle źródeł pisanych i wykopalisk, „Z Otchłani Wieków”, r. XX, z. 9–10, s. 149–154. Kliknij, aby przeczytać
  1952 Giecz, [w:] Aleksander Gieysztor, Badania nad polskim wczesnym średniowieczem w roku 1951, „Przegląd Zachodni”, r. VIII, t. II (nr 5–6), s. 320–323. Kliknij, aby przeczytać
  1952 Na śladach dawnej świetności Giecza, „Przegląd Zachodni”, r. VIII, t. III (nr 11–12), s. 405–409. Kliknij, aby przeczytać
  1952 Nowe odkrycia w Gieczu, „Z Otchłani Wieków”, r. XXI, z. 6, s. 183–186. Kliknij, aby przeczytać
  1953 Odkrycie mensy romańskiej w Gieczu, „Z Otchłani Wieków”, r. XXII, z. 6, s. 227–230. Kliknij, aby przeczytać
  1953 Z problematyki badawczej Giecza, „Z Otchłani Wieków”, r. XXII, z. 3, s. 90–93. Kliknij, aby przeczytać
  1956 Sprawozdanie z badań w Gieczu w 1953 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. II, s. 129–139. Kliknij, aby przeczytać
  1959 Ostrów Lednicki i Giecz w obliczu milenium, „Z Otchłani Wieków”, r. XXV, z. 6, s. 369–371. Kliknij, aby przeczytać
  1961 Badania wykopaliskowe w Gieczu, pow. Środa, w 1959 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. XIII, s. 145–152. Kliknij, aby przeczytać
  1961 Giecz — Pomnik Historii Kultury Państwa Polskiego, Poznań. Ta praca nie jest dostępna
  1961 Giecz odsłania swoją przeszłość, „Z Otchłani Wieków”, r. XXVII, z. 1, s. 24–27. Kliknij, aby przeczytać
  1961 Nowe rezerwaty archeologiczne w Wielkopolsce, „Z Otchłani Wieków”, r. XXVII, z. 1, s. 93–97. Kliknij, aby przeczytać
  1962 Badania archeologiczne nad budownictwem kamiennym w Gieczu, „Spra­wozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, nr 2 (66), s. 76–78. Kliknij, aby przeczytać
  1962 Z najdawniejszych dziejów Giecza, Wrocław-Warszawa-Kraków. Kliknij, aby przeczytać
  1963 Badania archeologiczne nad budownictwem kamiennym w Gieczu, pow. Środa, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XIV, s. 218–220. Kliknij, aby przeczytać
  1964 Działalność Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w dwudziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XV, s. V–XII. Ta praca nie jest dostępna
  1964 The Duke's Borough in Giecz, Środa district, „Archaeologia Polona”, vol. VI, s. 234–245. Kliknij, aby przeczytać
  1964 Wyniki badań archeologicznych w Gieczu w latach 1960 i 1961, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. XVI, s. 170–176. Kliknij, aby przeczytać
  1966 Działalność Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, pow. Środa Wlkp. w okresie od 21 VII 1963 r. do 31 XII 1965 r., „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XVII (1966), s. 299–301. Kliknij, aby przeczytać
  1966 Gród piastowski w Gieczu, Biblioteczka Popularnonaukowa Muzeum Archeologicznego, nr 2, Poznań. Kliknij, aby przeczytać
  1967 Działalność Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, pow. Środa w 1966 roku, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XVIII (1967), s. 105–106. Kliknij, aby przeczytać
  1968 Zespół osadniczy w Gieczu. Przyczynek do zagadnienia formowania się miast przedlokacyjnych w Polsce, [w:] Witold Hensel (red.), I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej. Warszawa 14–18 IX 1965, t. IV, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 318–331. Kliknij, aby przeczytać
  1970 Działalność Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, pow. Środa Wlkp. w latach 1967 i 1968, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XX (1969), s. 312. Kliknij, aby przeczytać
  1978 Gród piastowski w Gieczu, wyd. II, Biblioteka popularno-naukowa nr 9. Muzeum Archeologiczne, Poznań. Ta praca nie jest jeszcze dostępna
Kostrzewski Bogdan (red.)
  1952 Sprawozdanie z badań na grodzisku w Gieczu w pow. średzkim za rok 1949, „Studia Wczesnośredniowieczne”, t. I, s. 149–170. Kliknij, aby przeczytać
Krąpiec Marek, Krysztofiak Teresa
  2003 Potwierdzenie plemiennej genezy grodu w Gieczu, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 6, s. 32–51. Kliknij, aby przeczytać
Krysztofiak Teresa
  1998 Dotychczasowe wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych w Gieczu, gm. Dominowo w latach 1993–1997, „Studia Lednickie” t. V, s. 343–351. Kliknij, aby przeczytać
  1998 Giecz — Grodziszczko, stan. 1, gm. Dominowo, [w:] Civitates principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Katalog wystawy, Gniezno 1998, s. 45–48. Kliknij, aby przeczytać
  1998 Z badań nad chronologią umocnień obronnych grodu gieckiego, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 150–157. Kliknij, aby przeczytać
  2000 Giecz, [w:] Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz (red.), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung, Band 1, Stuttgart 2000, s. 464–466. Kliknij, aby przeczytać
  2000 Głos w dyskusji, [w:] Henryk Samsonowicz (red.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 228–230. Kliknij, aby przeczytać
  2000 Nowoodkryte relikty architektury romańskiej w Gieczu, [w:] Andrzej Buko, Zygmunt Świechowski (red.), Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego, Warszawa, s. 75–84. Kliknij, aby przeczytać
  2000 Spotkanie władz MPP na Lednicy z przedstawicielami władz Archidiecezji Poznańskiej w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu, „Studia Lednickie”, t. VI, s. 483–484. Kliknij, aby przeczytać
  2001 Badania archeologiczno-architektoniczne przy reliktach wczesnoromańskiego kościoła grodowego w Gieczu (1998–2000 r.), referat wygłoszony podczas XIII Konferencji Sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 1998–2000” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 5 kwietnia 2001 r. [w druku]. Kliknij, aby przeczytać
  2001 Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych przy kościele św. Mikołaja w Gieczu (stan. 3) w latach 1998–2000, referat wygłoszony podczas XIII Konferencji Sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 1998–2000” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 5 kwietnia 2001 r. [w druku]. Kliknij, aby przeczytać
  2002 Romański kościół pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gieczu — wyniki prac archeologicznych, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski”, t. I, s. 33–47. Kliknij, aby przeczytać
  2004 Wczesnopiastowski kościół p.w. św. Jana Chrzciciela na grodzie w Gieczu w świetle naj­now­szych odkryć, [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce. Materiały z sesji naukowej Gniezno, 20-21 listopada 2003 roku, Gniezno, s.181–198. Kliknij, aby przeczytać
  2004 Wczesnopiastowski kościół p.w. św. Jana Chrzciciela na Grodziszczku w Gieczu, „Kronika Wielko­polski” r. 2004, nr 4 (112), s. 30–46. Ta praca nie jest dostępna
  2005 Palatium w Gieczu — archeologiczne podstawy datowania reliktów, [w:] J. Ga­domski, A. Mał­kiewicz, T. Rodzińska-Chorąży, A. Wło­darek (red.), Lapides viventes. Zaginiony Kra­ków wie­ków średnich. Księga dedykowana Pro­fe­sor Klementynie Żurowskiej, Kra­ków, s. 293–309. Kliknij, aby przeczytać
  2006 Giecz — najstarszy piastowski gród centralny Wielkopolski, [w:] Przewodnik po miejscach ob­cho­dów Europejskich Dni Dziedzictwa Archeologicznego w Wielkopolsce, Poznań, s. 28–31. Ta praca nie jest dostępna
  2006 Księga Giecza — nowe karty historii grodu, „Średzki Kwartalnik Kulturalny” nr 3 (35), s. 20–33. Ta praca nie jest dostępna
  2008 Początki osady przygrodowej w Gieczu (stan. 3) w świetle materiałów archeologicznych, [w:] B. Gruszka (red.), Ad Oderam fluviuim. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, Zielona Góra, s. 241–264. Kliknij, aby przeczytać PDF
Krzyślak Bolesława
  2002 Problemy konserwatorskie romańskiego kościoła pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Gieczu, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski”, t. I, s. 182–196. Kliknij, aby przeczytać
Kubiak Lucyna, Makohonienko Mirosław, Polcyn Marek
  1991 Wstępne doniesienie z badań śred­nio­wiecznego mostu/grobli w Gieczu koło Środy Wlkp., „Studia Lednickie”, t. II, s. 217–227. Kliknij, aby przeczytać
  1991 Znalezisko miecza w obrębie średnio­wiecznego mostu/grobli w Gieczu, „Studia Lednickie”, t. II, s. 367–368. Kliknij, aby przeczytać
Kurnatowska Zofia
  1998 Początki państwa i chrześcijaństwa w polsce w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Hanna Kóčka-Krenz (red.), Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabyt­ków, Poznań, s. 91–101. Ta praca nie jest dostępna
  2000 Wczesnopiastowskie grody centralne. Podobieństwa i różnice, [w:] Andrzej Wój­towicz (red.), Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów, Poznań, s. 9–31. Kliknij, aby przeczytać
  2000 Wielkopolska w X wieku i formowanie się państwa polskiego, [w:] Henryk Samsonowicz (red.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 99–117. Ta praca nie jest dostępna
  2000 Wielkopolskie badania w ramach projektu badawczego „Polska w dobie zjazdu gnieźnieńskiego”, [w:] Andrzej Buko, Zygmunt Świechowski, Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego, Warszawa, s. 43–54. Ta praca nie jest dostępna
Lehmann Janusz
  1991 Miecz odkryty w Gieczu. Badania technologiczne i konserwacja, „Studia Lednickie”, t. II, s. 369–370. Kliknij, aby przeczytać
Łastowiecki Mateusz
  1978 Działalność Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu w latach 1963–1977, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XXVII (1976), s. 134–137. Kliknij, aby przeczytać
Łukaszewicz J.
  1858 Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek paro­chialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej diecezji poznańskiej, t. I, Poznań. Kliknij, aby przeczytać
Makohonienko Mirosław, Polcyn Marek
  1991 Spotkanie interdyscyplinarnej, roboczej grupy badawczej Giecz '91, „Studia Lednickie”, t. II, s. 401. Kliknij, aby przeczytać
Malinowski Tadeusz
  1951 Odkrycie drogi wczesnohistorycznej w Gieczu, powiat Środa, „Z Otchłani Wieków”, r. XX, z. 11–12, s. 189–196. Kliknij, aby przeczytać
Małek Dorota, Indycka Elżbieta
  1991 Wspomnienia..., „Średzki Kwartalnik Kulturalny”, nr 3 (23), lipiec-wrzesień 2003, s. 20–22. Kliknij, aby przeczytać
Michowska Izabella
  1964 Giecz w dniu inauguracji roku kulturalno-oświatowego, „Z Otchłani Wieków”, r. XXX, z. 1, s. 66–68. Kliknij, aby przeczytać
Milecka Krystyna
  1991 Analiza pyłkowa osadów jeziornych w Gieczu — stan badań, [w:] Kazimierz Tobolski (red.), Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego, Poznań, s. 147–150. Kliknij, aby przeczytać
  1991 Palinologiczna ocena antropopresji w rdzeniu z Giecza, „Sprawozdania PTPN” za rok 1990. Ta praca nie jest dostępna
  1998 Historia działalności człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle analizy pyłkowej, Biblioteka Studiów Lednickich, t. III, Poznań, s. 43–95. Ta praca nie jest dostępna
  2001 The paleobotanical view of an Early Medieval settlement in Giecz in the light of other fortified settlement centres of central Wielkopolska, „Praehistorische Zeitschrift”, Bd. 76, H. 1, s. 105–122. Ta praca nie jest dostępna
Milecka Krystyna, Tobolski Kazimierz
  1990 Wstępna informacja o podjęciu badań palinologicznych w Gieczu koło Nekli, „Sprawozdania PTPN”, nr 107. Ta praca nie jest dostępna
Nowacki Józef
  1964 Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań. Kliknij, aby przeczytać
Paszkiewicz Borys
  1998 Monety z wykopalisk w Gieczu, „Studia Lednickie” t. V, s. 131–186. Kliknij, aby przeczytać
  2010 Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu, Biblioteka Studiów Lednickich, seria B1, t. 4, Lednica, ss. 182. Ta praca nie jest dostępna
Pianowski Zbigniew
  1997 „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków. Kliknij, aby przeczytać
Pietrusińska Maria
  1971 Katalog i bibliografia zabytków, [w:] Michał Walicki (red.), Dzieje sztuki polskiej, t. 1, Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku. Katalog i bibliografia zabytków, Warszawa, s. 686–687, s. 813–814. Kliknij, aby przeczytać
Polcyn Marek
  2000 Uwagi na temat wybranych zbiorowisk roślinnych w otoczeniu wczesnośrednio­wiecznego Ostrowa Lednickiego i Giecza, „Studia Lednickie”, t. VI, s. 339–350. Kliknij, aby przeczytać
Polcyn Marek, Polcyn Ilona, Krąpiec Marek, Milecka Krystyna, Indycka Elżbieta
  1994 Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym moście/grobli w Gieczu, gm. Dominowo, stan. 2, „Studia Lednickie”, t. III, s. 203–247. Kliknij, aby przeczytać
Polcyn Marek, Wierzbicki Jacek
  1991 Rezultaty paleoekologiczno–archeologicznego rozpoznania tere­no­wego w Gieczu na stanowisku 2, „Studia Lednickie”, t. II, s. 209–215. Kliknij, aby przeczytać
Rodzińska-Chorąży Teresa
  2000 Co nam mówi architektura murowana?, [w:] Henryk Samsonowicz (red.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 361–387. Kliknij, aby przeczytać
  2000 Krypta kościoła grodowego pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Gieczu — ana­liza formy i funkcji, [w:] Magistro et Amico. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. Le­chowi Kalinowskiemu, Kraków, s. 165–185. Ta praca nie jest dostępna
  2002 Wielkopolskie zespoły rezydencjonalne w Gieczu i na Ostrowie Lednickim — problem rekonstrukcji i relacji chronologicznych, „Z Otchłani Wieków”, r. 57, nr 1–2, s. 25–32. Kliknij, aby przeczytać
Roszko Janusz
  1974 Kolebka Siemowita, wyd. Iskry, Warszawa (wydanie II, 1980 r.). Kliknij, aby przeczytać
Rożnowski Franciszek
  1965 Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu powiat Środa, „Przegląd Antropologiczny”, t. XXX: 1964 (1965), z. 2, s. 193–202. Kliknij, aby przeczytać
Różański Artur
  2001 Stan badań nad wczesnopiastowskimi „palatiami” w Polsce, Poznań [praca magisterska, Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu]. Ta praca nie jest dostępna
Słownik historii Polski
  hasło Giecz w Słowniku historii Polski, wyd. V, Warszawa 1969, s. 98; wyd. VI, Warszawa 1973, s. 111. Kliknij, aby przeczytać
Sokołowski M.
  1888 Kościoły romańskie w Gieczu, Krobi, Lubiniu i Kotłowie w Wielkim Księstwie Poznańskiem, „Spra­wozdania Komisji do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, t. III: 1888, s. 93–105. Kliknij, aby przeczytać
Snowadzki Gregor
  1909 Die vorgeschichtlichen Burgwälle der Provinz Posen, „Aus dem Posener Lande”, Jg. 4, Heft 6.1, s. 217–219. Ta praca nie jest dostępna
Szulc Mirosława
  1972 Sprawozdanie z działalności Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, pow. Środa Wlkp. za lata 1969–1970, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XXII (1971), s. 244–245. Kliknij, aby przeczytać
Ślaski Jacek
  1953 Wielka własność ziemska na obszarze wczesnośredniowiecznej kasztelanii gieckiej w X i XI wieku, „Przegląd Archeologiczny”, t. IX, r. 27–28 (1952–1953), s. 271–279. Kliknij, aby przeczytać
Świechowski Zygmunt
  2000 Architektura romańska w Polsce, Warszawa, s. 56–59. Kliknij, aby przeczytać
Tuszyński Marian
  1953 Militaria wczesnośredniowieczne z Giecza, „Z Otchłani Wieków”, r. XXII, z. 6, s. 230–235. Kliknij, aby przeczytać
  1953 Wyroby grzebieniarskie z Giecza z badań w latach 1948–1952, „Z Otchłani Wieków”, r. XXII, z. 5, s. 180–185. Kliknij, aby przeczytać
Urbańczyk Stanisław, Kostrzewski Bogdan, Wędzki Andrzej
  1964 Giecz, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, t. II, s. 104–106. Kliknij, aby przeczytać
Węcławowicz Tomasz
  2000 Karolińsko-ottoński kościół grodowy w Gieczu p.w. św. Jana Chrzciciela, [w:] Henryk Samsonowicz (red.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 420–421. Kliknij, aby przeczytać
Wędzki Andrzej
  1958 Rozwój i upadek grodu gieckiego, „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. IV, z. 2, s. 5–37. Ta praca nie jest dostępna
Wiliński Stanisław
  1952 Granitowe kościoły wiejskie XII wieku w Wielkopolsce, „Przegląd Zachodni”, r. VIII, t. III, nr 11–12, s. 417–432. Kliknij, aby przeczytać
Wojciechowski Zygmunt
  1952 Znaczenie Giecza w Polsce Chrobrego, „Przegląd Zachodni”, r. VIII, t. III, nr 11–12, s. 410–416. Kliknij, aby przeczytać
Wróblewski A. W.
  1967 Skąd dwa tysiące tarczowników, „Nurt”, nr 7 (27), lipiec 1967, s. 10–14. Ta praca nie jest dostępna
Wrzesiński Jacek
  1988 Gieckie cmentarze, „Z Otchłani Wieków”, r. LIII, nr 1–2, s. 24–25. Ta praca nie jest dostępna
Żurowski Kazimierz
  1968 Badania nad reliktami architektury kamiennej w Wielkopolsce, „Archeologia Polski”, t. XIII, z. 2, s. 383–406. Kliknij, aby przeczytać
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW