Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Galeria fotografii z badań kościoła św. Jana Chrzciciela
w latach 1998–1999

Kliknij --> powiększenie 55.531 bajtów Kliknij --> powiększenie 34.274 bajtów Kliknij --> powiększenie 47.003 bajty
Fragment północnej ściany nawy koś­cioła — widok od południa (od wnętrza budowli). Od dołu: fun­da­ment z dużych głazów, warstwa płytek kamiennych (1. faza) i ciosy granitowe (2. faza). Westwerk: u dołu północna wieża z klat­ką schodową, dalej czwo­rokątna wie­ża centralna. Z lewej północno-za­chod­ni narożnik nawy (widok od pół­no­cy). Westwerk: zdjęcie z maja 2000 r. Na­miot z folii zabezpiecza wieżę pół­nocną (okrągłą, z wewnętrzną klatką scho­do­wą) i częściowo tyl­ko odsło­niętą wieżę centralną z wi­docznym wejściem do wie­ży północnej.
Kliknij --> powiększenie 24.782 bajtów Kliknij --> powiększenie 23.977 bajtów Kliknij --> powiększenie 28.774 bajtów
Południowa część krypty relikwia­rzo­wej z zachowaną posadzką (widok od pół­nocnego-zachodu). Południowa część krypty relikwia­rzo­wej z zachowaną posadzką (wi­dok od zachodu). Z prawej frag­ment ko­ry­ta­rzy­ka prowadzącego od scho­dów. Drewniane umocnienia terasowatej pod­stawy wału 1. fazy w wykopie na pół­noc od kościoła (widok od wscho­du). Według analizy dendro­chrono­lo­gicz­nej belkę znalezioną w najniższej części wału w tym wyko­pie ścięto w 852 roku.
Kliknij --> powiększenie 27.184 bajty Kliknij --> powiększenie 34.318 bajtów Kliknij --> powiększenie 24.615 bajtów
Schody południowego wejścia do kryp­ty relikwiarzowej (widok od północy). Schody południowego wejścia do kryp­ty relikwiarzowej (ujęcie od wschodu). Fragment północnej ściany nawy koś­cio­ła — widok od północy (od zewnętrz budowli). Od dołu: naj­wyższa warstwa głazów funda­mentowych, warstwa pły­tek ka­miennych (1. faza) i ciosy grani­towe (2. faza).
Kliknij --> powiększenie 44.670 bajtów Kliknij --> powiększenie 42.707 bajtów Kliknij --> powiększenie 25.325 bajtów
Widok od strony zachodniej na pół­noc­ną ścianę nawy kościoła podczas badań archeologicznych w 1998 r. — z wiad­ra­mi idzie mgr Elżbieta Indycka. Północno-wschodni narożnik na­wy koś­cio­ła (zdjęcie wykonano od strony wschodniej, z okna obecnie istniejącej plebanii). Warstwa kości ludzkich widoczna w pro­filu wykopu to część rozleg­łego os­sarium powstałego w poł­owie XVIII wie­ku, podczas budo­wy sto­jącego tu do dziś kościoła.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW