Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Ceramika

Foto: 4,2 kB Foto: 4,7 kB Foto: 4,5 kB
Foto: 6,1 kB Foto: 5,3 kB Foto: 8,5 kB
Foto: 6,0 kB Foto: 6,5 kB Foto: 4,7 kB
Wybór średniowiecznych naczyń z wy­ko­palisk na terenie grodu (fragment no­wej wystawy w muzeum w Gieczu) Wnętrze pracowni w muzeum w Gie­czu — przy stole Teresa Krysztofiak podczas opra­cowywania ceramiki Najbardziej charakterystyczny sposób zdo­bnienia ceramiki wczesno­średnio­wiecz­nej to pokrywanie powierzchni naczyń pozio­mymi liniami rytymi lub rów­nież poziomą linią falistą wykony­wa­ną wielozębnym grze­bykiem
Foto: 2,2 kB Foto: 5,1 kB Foto: 3,4 kB
Przęślik. Giecz stan. 1 (nr inw. 1999/45) Przęśliki gliniane Przęśliki gliniane i kamienne
Foto: 4,1 kB Foto: 4,9 kB Foto: 3,0 kB
Dwie grzechotki gliniane (jedyne za­baw­ki dziecięce znalezione w Gieczu) w kształ­cie niewielkich, zam­kniętych na­czyń płas­ko-kulistych. Jedna z nich zao­pa­trzona jest na dnie w znak garn­carski. Znaleziono je w czasie badań w 1959 r. w war­stwach ziemi nad palatium Naczynie miniaturowe Gliniana pisanka z barwną polewą
Foto: 5,4 kB Foto: 5,3 kB Foto: 4,3 kB
Fragment sześcioramiennej glinianej gwiaz­dy znalezionej w warstwie za­le­ga­ją­cej nad reliktami palatium Fragment tynku znalezionego wśród de­s­truktu kościoła grodowego
(nr inw. 44c/2001)
Fragment kamiennej ościeży (?)
(nr inw. 4/1995)

  * Zdjęcia nr 10 i 13–15 wykonał Piotr Namiota, a fot. nr 11–12 Jerzy Wierzbicki
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW