Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Fragment rękopisu „Kroniki” Galla Anonima z opisem przyjęcia
Bolesława Chrobrego do „rodziny królów” przez cesarza Ottona II
w roku 1000 podczas zjazdu gnieźnieńskiego
Karta z rękopisu „Kroniki” Galla Anonima
wg Dzieje narodu i państwa polskiego, t. I-2,
Gerard Labuda, Pierwsze państwo polskie, Kraków 1989
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW