Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Broń

Foto: 4,0 kB Foto: 5,0 kB Foto: 4,7 kB
Wybór najważniejszych militariów zna­le­zionych w Gieczu na nowej wystawie w muzeum gieckim: żelazny miecz, zdo­biony złoceniami szyszak i grot włócz­ni Głowica miecza (widok z boku) Głowica miecza (widok z góry)
Foto: 5,1 kB Foto: 4,4 kB Foto: 6,1 kB
Fagmenty kolczugi znalezione we wko­pie wyrabowanego grobu odkrytego wew­nątrz kościoła grodowego (Giecz stan. 1, nr inw. 220/1998) Żelazne groty bełtów do kuszy i groty włó­czni (zdjęcie wykonano na nowej wysta­wie w Gieczu) Żelazne groty bełtów do kuszy, m.in. z oś­miopłaszczyznowym ostrzem (w tej od­mianie nie znane poza Gieczem), wy­raź­nie dowodzą specjalizacji miejsco­wych kowali w produkcji oręża
Foto: 6,2 kB Foto: 6,8 kB Foto: 6,9 kB
Topór żelazny Zachowany w dobrym stanie żelazny to­pór o szerokim ostrzu spuszczo­nym ku doło­wi i prostym grzbiecie (dł. 17 cm, szer. os­trza 11,6 cm). Opierając się na typologii A. N. Kir­pičnikova (1966) zaliczyć go można do typu Va, charak­te­ry­stycz­nego dla ob­szarów Rusi, te­re­nów wschod­nio­bałtyj­skich i środkowo-za­chod­nio­eu­ropejskich od XIII do XIV w. (Giecz stan. 2 — grobla, wykop 4, kom­pleks II, badania 1990 r.) Bojowy topór żelazny zachowany w ca­łości, zaopatrzony w języczki na obu­chu. Otwór dla drzewca pochylo­ny jest do tyłu, topór był więc osa­dzony pod kątem ostrym
Foto: 3,8 kB Foto: 3,5 kB Foto: 2,6 kB
Topory na wystawie w Gieczu Żelazny nóż bojowy (po konserwacji) wraz z dobrze zachowanym dolnym oku­ciem pochwy (tzw. trzewi­kiem) z brązu (Giecz, stan. 4, grób nr 52/99, nr inw. 156/1999) Nóż żelazny (przed konserwacją)
Foto: 4,8 kB Foto: 3,4 kB Foto: 5,1 kB
Fragmenty dwóch noży z widocznymi ot­worami na nity do przymocowania okła­dzin rękojeści Kilka tzw. trzewików, czyli metalowych okuć dolnych zakończeń noży (Giecz stan. 4, nr inw. 39, 141 i 52/1999) Fragment strzemienia
Foto: 4,6 kB Foto: 4,5 kB Foto: 3,3 kB
Ostroga żelazna Ostroga typu III wg Z. Hilczerówny, z tzw. kółkiem gwiaździstym zamiast wcze­ś­niej występującego kolca (dato­wa­na od przeło­mu XIII i XIV w.) Większa z tych dwóch ostróg — zacho­wana w całości, z zaczepami ogniw­ko­wy­mi w kształcie prostokąta, o lekko eso­wa­tych ramionach zdobionych pop­rzecz­nymi żłobkami — należy do typu II, od­miany 3 wg Z. Hilczerówny (2. poł. XII–XIII w.)

  * Autorem fotografii nr 2–4, 11–14 i 17–18 jest Piotr Namiota, a zdjęcia nr 1, 5–10 i 15–16 wykonał Jerzy Wierzbicki
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW