Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Gieckie miejsca mocy

Miejsca mocy
Pierwsze gieckie miejsce mocy jesienią
Miejsca mocy
Późnojesienny szron na fundamentach palatium

Gieckie budowle kamienne cały czas intrygują nie tylko badaczy, szczególnie archeologów i historyków sztuki. Stały się one również obiek­tami zainteresowania radiestetów i geomantów. Ich zdaniem w przesz­łości budowle, szczególnie te o istot­nym znaczeniu, wznoszono w punk­tach o specjalnych właściwościach, tzw. miejscach mocy, gdzie koncen­trują się stymulujące energie przyro­dy. Tego rodzaju punkty energetyczne inspirują i pobudzają kreatywność człowieka, zwiększają jego biowital­ność, a przez to dają większą siłę do zwalczania różnych dolegliwości zdrowotnych. W tych właśnie miejscach łatwiej jest się koncentrować na pracy wewnętrznej i modlitwie, jak też uzyskać wyciszenie i wejść na wyżyny duchowe.

Miejsca mocy
Miejsce z ogniem jako przesłaniem medytacyjnym przykryte śnieżnym puchem (fundamenty rotundy)

Do tego typu miejsc mocy ma się również zaliczać rejon palatium w Gieczu. W tym punkcie, w którym krzyżują się trzy linie geomantyczne, a przesłaniem medytacyjnym ma być ogień, moc występującej w nim energii ma osiągać poziom 33.000 jednostek Bovisa — przeszło 5-krot­nie przekraczającej ilość promienio­wania organizmu zdrowego człowieka wyrażonego liczbą 6.500 jednostek.

Miejsca mocy
Okolice kościoła św. Jana Chrzciciela wczesną wiosną…

Za punkt energetyczny uznany został też fragment północnej części grodziska, gdzie znajdują się relikty kamiennego kościoła grodowego oraz stanowiący jego kontynuację kościół drewniany. To miejsce mocy według radiestetów odznacza się promienio­waniem w kolorze zielonym ozna­czającym odnowę oraz białym sym­bolizującym uzdrowienie. Moc wystę­pującej tu energii ma osiągać 30.000 poziom jednostek Bovisa — przeszło 4,5-krotnie przekraczającej ilość pro­mieniowania organizmu zdrowego człowieka.

Miejsca mocy
... i latem

Miejsce mocy o podobnej sile 30.000 jednostek Bovisa znajdziemy też poza wałami grodziska przy romańskim kościele Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja dominującym nad zabudowaniami wioski Giecz położonej po wschodniej stronie byłego jeziora. Występować ma przy nim promieniowanie o barwie nie­bieskiej, a symbolem medytacyjnym ma być rodzaj misy chrzcielnej.

Miejsca mocy
Apsyda kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja by night
wg Leszek Matela, Polska magiczna. Przewodnik po miejscach mocy, Białystok 2009
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW