Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Nowe plany warstwicowe,
nowe wizualizacje grodu w Gieczu

Zdjęcia lotnicze to nie wszystko. W praktyce archeologicznej najczęściej i tak potrzebny jest dobry plan warstwicowy (sytuacyjno-warstwicowy). Obecnie ich wykonywanie nie jest już tak praco­chłonne jak kiedyś, gdy wszystko trzeba było robić ręcznie. Dzięki odpowiednim pro­gramom kompu­terowym można sobie pozwolić na znacznie więcej, niż proste wykreślenie przebiegu warstwic.

Widok grodu od strony północno-za­chodniej
(pod kątem 36 stopni z góry, przewyższenie 5-krotne).
Na pierwszym planie, u stóp wałów gro­du, znaj­duje się niewielkie oczko wodne. Nad nim, nieco z le­wej, widoczne jest współczesne wejście na te­ren grodu, którędy wchodzi droga pro­wa­dząca grob­lą ze wsi — od strony wschodniej — do koś­cioła parafialnego. Silne obniżenie we wnę­trzu grodu, w jego połud­nio­wej części, to po­zo­stałość po wykopa­liskach na te­renie palatium.
Kliknij --> powiększenie 32.616 bajtów
Widok grodu od strony południowo-zachod­niej (pod kątem 36 stopni z góry, przewyższenie 5-krotne).
Od tej strony wały obronne grodu osiągają naj­bardziej imponujące rozmiary. Widoczna na pier­w­szym planie przerwa w wale, to główna współ­czesna brama do grodu, którędy od stro­ny par­kin­gu można dojść wprost do muzeum. Nierów­no­ści w północnej części grodu związane są z ist­niejącymi tam współczesnymi budynkami gospo­darczymi plebanii.
Kliknij --> powiększenie 34.303 bajty
Plan warstwicowy grodu w Gieczu

Najciemniejsze zielone miejsca odpowiadają te­re­nom najniżej położonym, a więc współczesnej łące (w okresie funkcjonowania grodu było to jezioro), a kolorem pomarańczowym oznaczono, podobnie jak na mapach fizycznych, najwyższe partie wałów obronnych.
Wewnątrz grodu widoczne są różne współczesne zabudowania (kolor brązowy). Skupisko w części północnej grodu to kościół parafialny św. Jana Chrzciciela i plebania wraz z budynkami gospo­darczymi, a w partii południowej widoczny jest pawilon muzealny i magazyn. Poniżej muzeum za­zna­czono zarysy kamiennych fundamentów pa­la­tium (kolor różowy). Kolor niebieski na planie to oczywiście wody: oczko u podnóża wału i płynąca w kierunku po­łud­niowym, ku Warcie, rzeczka Moskawa.
Kliknij --> powiększenie 67.676 bajtów
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW