Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Józef Nowacki

Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II,
Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój

Z bardzo obszernej pracy J. Nowackiego (sam tom II liczy 986 stron drobnego druku) wybrano tutaj tylko te fragmenty, które w sposób bezpośredni odnoszą się do faktów historycznych związanych z Gieczem-Grodziszczkiem. Aby uzmysłowić czytelnikowi miejsce zacytowanych fragmentów w całej pracy, zamieszczono także oryginalną numerację i tytuły poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów oraz numerację stron.


X. ARCHIDIAKONATY I ARCHIDIAKONI

B. ARCHIDIAKONATY REGIONALNE
POZNAŃSKI, ŚREMSKI, PSZCZEWSKI I ZANOTECKI

s. 288

Biskup Andrzej Zaremba podzielił dotychczasowy archidiakonat poznański na trzy archidiakonaty cząstkowe (regionalne): większy, średni i mniejszy. Archidiakonat większy, „maior archidiaconatus nostre ecclesie”, będzie oczywiście, jakkolwiek terytorialnie już okrojony, nadal archidiakonatem poznańskim. Można by wysnuć ten wniosek z przytoczonego już określenia „maior archidiaconatus ecclesiae nostre” (katedry poznańskiej). Lecz również pozostali archidiakoni, otrzymując miejsce w kapitule katedralnej, w tytulaturze swej z czasem również łączyć się będą ściśle z kościołem katedralnym: „archidiaconus... in ecclesia Poznaniensis”. Tymczasem otrzymał archidiakon większy „pro titulo ecclesiam de Gczecz cum eiusdem ecclesiae redditibus” — nie kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Gieczu, lecz św. Jana Chrzciciela w grodzie gieckim, czyli Grodziszczku, którego patronami byli następnie archidiakoni poznańscy. Jest rzeczą znamienną, że związano tu w tytule i podstawowym uposażeniu archidiakonat większy z grodem kasztelańskim i jego kościołem podobnie, jak przeszło pół wieku przedtem archidiakonat na Mazowszu z grodem i zamkową kolegiatą w Czersku. W myśl więc przywileju z r. 1298 archidiakon większy zwać się był winien gieckim lub grodziskim. Tymczasem tytułował się stale nadal pierwotnym swym mianem archidiakona poznańskiego. W rzeczy samej pozostał nim nadal, jakkolwiek obszar jego jurysdykcji został walnie okrojony. Biskup nie potrącił w swym przywileju o inne i to starodawne człony uposażenia; rozpatrzymy te zagadnienia poniżej osobno.

s. 292

Prawo (mianowania i) kanonicznego instytuowania archidiakonów zastrzegł biskup Andrzej Zaremba sobie i swoim następcom. Prawo to zachowali biskupi poznańscy w zasadzie także po r. 1513, po bulli papieża Leona X z 14 XI 1513 r. 30, zmieniającej prałatury archidiakonów na beneficja electiva. Biskup przedstawiał odtąd dwóch kandydatów, z których kapituła katedralna wybierała jednego i po udzieleniu mu przez biskupa instytucji kanonicznej dokonywała aktu jego instalacji.

W swym przywileju z r. 1298 biskup Andrzej Zaremba ustalił jeszcze tytuł i podstawowe uposażenie archidiakona większego w kościół parafialny (patronat) i beneficjum w Gieczu — Grodziszczku, natomiast pominął inne dotychczasowe jego uposażenie oraz tytuły i uposażenie archidiakonów średniego i mniejszego, zastrzegając sobie załatwienie tych spraw w przyszłości. Może celowo odroczył to aż do ostatecznego zatwierdzenia swej ordynacji przez Stolicę Apostolską, licząc się ze sprzeciwem i odwołaniem przyszłego archidiakona poznańskiego.30 Drukowana m in. w Łaski J., Statua antiqua et nova provinsiae Gnesnensis, Kraków 1527, k. CC2v; Wężyk J., Constitutiones synodorum (wyd. 1763), s. 48–54.

D. UPRAWNIENIA I DZIAŁALNOŚĆ ARCHIDIAKONÓW

2. UPOSAŻENIE ARCHIDIAKONÓW
s. 309

Pierwotne uposażenie archidiakona poznańskiego nie jest nam w pełni znane. W przywileju swym z 31 I 1298 r. biskup Andrzej Zaremba nie wspomniał ani słowem o okrojeniu jego dotychczasowego posagu. Na „tytuł” wyznaczył mu kościół w Gieczu wraz ze wszystkimi jego dochodami 1. Przypuszczalnie posag ten posiadał archidiakon poznański od dawna, lecz jako jeden z regionalnych zwać się był winien odtąd gieckim, jakkolwiek zachował i nadal dotychczasowe swe miano poznańskiego.

Giecz, starodawny gród kasztelański i miasto z kościołem Wniebowzięcia N.M.P., przeszedł w r. 1286 z wyjątkiem kasztelańskiego grodu z darowizny księcia Przemysła II na własność jego protonotariusza Tylona, proboszcza santockiego i kanonika poznańskiego 2. Nie wiadomo, jakim sposobem z rąk jego, czy jego braci, również kanoników poznańskich, przeszła włość ta na własność kapituły czy biskupów, którzy posiadali również sąsiednią wieś Biskupice. Jednakże wieś Giecz nie stanowiła w następnych stuleciach bynajmniej posagu archidiakona poznańskiego, lecz kanonikatu fundi Giecz, któremu przysługiwał również patronat tamtejszego kościoła Wniebowzięcia N.M.P. 3. Natomiast archidiakon poznański miał swój „tytuł” i podstawowy posag w kościele św. Jana Chrzciciela w grodzie gieckim, czyli w Grodziszczku. Nazwa Grodziszczko, wydaje się stosunkowo późna, może dopiero powstała w XIV stuleciu. Jeszcze w XIII wieku zwano go Gieczem, a tamtejszych kasztelanów gieckimi jeszcze w początkach XV wieku. Nasuwa się tu pewna analogia, jednakże w odwrotnym stosunku, z pierwotną nazwą Ostrów na oznaczenie monarszego grodu w Poznaniu. Kościołowi św. Jana Chrzciciela „w Gieczu” (tj. w Grodziszczku) darował Przemysł I na zjeździe w Mącznikach 21 VII 1250 r. dziesięcinę swoich dziesiętników obok grodu gieckiego, a więc w Grodziszczku położoną i nadał jej immunitet w takim zakresie, w jakim miały je wszystkie posiadłości katedry poznańskiej 4. Zarówno obecność biskupa Bogufała II w akcie powyższym, jak i wzmianka w nadaniu immunitetu o majątkach katedry i wreszcie posiadanie dokumentu przez jej kapitułę, stanowią dostateczny dowód, że kościół św. Jana w Grodziszczku był już wówczas w jej posiadaniu, przypuszczalnie więc jej archidiakona poznańskiego.

Dokument z roku 1298 pozwala na wniosek, że kościół św. Jana w Grodziszczku był już lub został wówczas inkorporowany do prebendy archidiakona wraz z całym swoim uposażeniem. Może dopiero później utworzono tam osobną parafię z własnym plebanem i z częścią dawnego uposażenia tegoż kościoła. Archidiakoni poznańscy zatrzymali jego patronat, udzielali prezenty na tamtejsze beneficjum plebańskie u schyłku XV wieku i jeszcze w r. 1580 5, przegrali jednak niebawem niewiadomym sposobem proces w Kurii Rzymskiej na rzecz Chłapowskich, jako właścicieli Chłapowa, Borzujewa, Gablina i Szrapek 6. Według relacji z r. 1510 archidiakon otrzymał od plebana tamtejszego w uznaniu swego prawa patronatu do użytku jedną łąkę plebańską 7, a w r. 1505 nazwany jest archidiakon patronem i posesorem wsi Grodziszczko 8.

Po wyposażeniu plebanii w Grodziszczku nie zatrzymał archidiakon poznański w obrębie tejże parafii żadnej ziemi i zdaje się żadnych dziesięcin, chyba tylko z nie znanych dziś wsi Ostrów i Żabice, o których nie wiadomo, czy należały wówczas do tejże parafii, czy raczej do gułtowskiej. Poza tym pobierał dziesięciny z Krerowa, Januszewa i Bieganowa w parafii krerowskiej, z Sokolnik (par. Gułtowy), z Kromolic (par. Kórnik), z Węgierskich (par. Czerlejno) i Robakowa (par. Tulce). Nie znamy pierwotnych granic parafii w Grodziszczku, trudno więc przesądzić, które z dziesięcin powyższych pochodziły z uposażenia jego kościoła św. Jana. Natomiast prawdopodobnie z jego pierwotnego posagu zatrzymał archidiakon aż do konfiskaty pruskiej z r. 1798 wieś Samniszewo (Staniszewo9 w parafii Krerowo, które aż do r. 1277 należało do opola gieckiego 10.

W związku z wywodami powyższymi należy jeszcze podkreślić osobno, że tytuł i posag podstawowy archidiakonii poznańskiej związano w r. 1298 i prawdopodobnie dawno przed r. 1252 z kościołem św. Jana w grodzie monarszym w Gieczu-Grodziszczku, podobnie jak mazowiecki z kościołami w grodach książęcych w Grójcu, a od r. 1295 w Czersku i od 1406 w Warszawie.1 KWP nr 770; „Maiori pro titulo ecclesiam de Gczecz cum ecclesiae redditibus assignantes ...”
2 KWP nr 568.
3 Por. Liber benef. 49n i przyp. dd (rejestr. z r. 1422); AC 1505 k. 81, 1552 k. 182, 1589 k. 311v 324v (patronat.).
4 KWP nr 224 — mylną datę roczną 1240 poprawiamy na 1250. Dokument znany jest tylko z kopii kapitulnego Liber beneficiorum B z r. 1408/09, podczas okupacji hitlerowskiej zabranego do Berlina, a odzyskanego dopiero 17 X 1963 z Czechosłowacji. Podana data roczna dokumentu „anno Domini m° ducentesimo XL. XII. Kalendas augusti” jest mylna. Bogufał został biskupem dopiero 1242, a podani wśród świadków niektórzy dostojnicy świeccy znani są na swych urzędach dopiero około r. 1250. Kopista dokumentu odczytał zapewne uszkodzoną w jego zagięciu słownie i może w skróceniu pisaną datę „quinquagesimo” mylnie jako „quadragesimo” i podał ją cyframi rzymskimi „XL”. Porównując daty niektórych dokumentów w oryginale zachowanych z tekstem Liber privilegiorum B stwierdziłem, że w szeregu wypadków oddał kopista datę słowną cyframi rzymskimi, np. Lib. privil. B nr 21 (=KWP nr 625), 43 (632), 47 (752), 59b (632), 64 (689), 77 (824), 95 (571), 170 (568).
5 AC 1505 k. 76 85. 1507 67v, 1618 56v, 1537 107v, 1542 255v, 1546 311, 1554 508v 521 537nn (już spór patronacki), 1580 176; AE VI 99v (1518), VIII 160v (1541), X 77v (1553) 155v (1556) 363 (1560).
6 AC 1583 k. 92, 1593 402v.
7 Liber benef. a. 1510 s. 28.
8 AC 1505 k. 76.
9 Liber benef. 28; Wizytacje XVII i XVIII wieku.


XII. KOŚCIOŁY PARAFIALNE

A. ZAGADNIENIA PRAWNO-HISTORYCZNE

s. 340

Wobec braku dokumentów z X–XII wieku, początki organizacji parafialnej diecezji poznańskiej przedstawić możemy tylko hipotetycznie, pozostawiając czytelnikowi ewentualne zdanie odmienne. Najdawniejszych kościołów parafialnych wypada nam szukać w naczelnych grodach monarszych, w starodawnych miastach o prawie polskim, w czołach opoli, w głównych wielkopańskich ośrodkach własności ziemskiej rodów rycerskich oraz katedry, względnie biskupstwa i kapituły. Na obecnym obszarze Poznania odnosimy do XI wieku — oprócz nieparafialnych książęcych kościołów Najśw. Maryi Panny w grodzie Ostrów (już 965) i św. Wojciecha — założenie niewątpliwie parafialnych św. Małgorzaty dla ówczesnego miasta Poznania, św. Marcina dla lewobrzeżnych obszarów i św. Mikołaja (przed 1145) dla Ostrowia, Zagórza, Chwaliszewa i przyległych osiedli kapitulnych. Z grodów monarszych bierzemy pod uwagę Rogoźno z kościołem św. Wita, może fundację księżnej Dobrawy (†977), jak miejski św. Wita w Gnieźnie i zamkowy w Kruszwicy — nadto Santok (św. Andrzej) — Międzyrzecz (św. Jan) — Przemęt (św. Piotr) — Zbąszyń — Śrem (przed 1079) — Kościan — Pyzdry — Giecz — Sochaczew — Grójec. Giecz znaczny gród i miasto, posiadał zapewne przed najazdem czeskim 1038 r. dwa kościoły: parafialny miejski Wniebowzięcia NMP i drugi w grodzie Grodziszczku tyt. św. Jana Chrzciciela, z czasem również parafialny. Założenie jednego z nich dopiero po r. 1038 wydaje się nieprawdopodobne. Z włości biskupich bierzemy pod uwagę jako najdawniejsze ośrodki parafialne Ciążeń, Słupcę i Pszczew. Krótko po roku 1085 otrzymują kościoły parafialne św. Idziego z fundacji książęcej grody Krobia i Modrze oraz Środa, z prywatnej włości rycerskie Siedlemin, Czerwonawieś, Czerlejno, Pępowo. W ciągu wieku XII sieć parafii znacznie powiększono. Przypuszczalnie istniały również prywatne kościoły i kaplice w grodach i po wsiach, lecz ze źródeł nic o nich nie wiadomo.B. ROZWÓJ SIECI PARAFII DO R. 1510

s. 350

Z okresu wcześniejszego aż do schyłku XII wieku zachowało się ścisłych danych o istnieniu kościołów, niekoniecznie parafialnych, bardzo mało, a to z powodu zachowanego nader szczupłego materiału źródłowego w ogóle. Przekazów źródłowych o kościołach parafialnych przybywa dopiero od XIII wieku począwszy. Gdyby poprzestano na wyraźnych wzmiankach źródeł o fundacjach czy istnieniu kościołów parafialnych, stworzyłby się obraz na wskroś niewiarogodny. Źródłami stwierdzone są: z X wieku w Poznaniu kościół zamkowy Najśw. Maryi Panny i katedralny św. Piotra — z XI wieku kościoły parafialne, grodzkie i klasztorne Giecz — Grodziszczko — Międzyrzecz, Święty Wojciech (kl.), Śrem, Łubin (kl.), Góra — z XII wieku w Poznaniu św. Marcin, św. Gotard, św. Mikołaj, św. Michał, nadto Czarnków, Ujście, Wiele i Tulące — razem aż do schyłku XII wieku tylko 15 kościołów w wielkopolskiej części diecezji, a żaden w mazowieckiej.

s. 351

Niewątpliwie po wybudowaniu katedry i założeniu biskupstwa na Ostrowu w Poznaniu zakładano kościoły w naczelnych grodach i osadzano przy nich kapłanów niezakonnych. Było tych kapłanów rodzimych i obcokrajowców z początku zapewne niewielu, byli jednak skoro spośród nich mógł wysłać swobodnie w roku 1003 biskup Unger jednego dla opieki nad kościołem w eremie pod Międzyrzeczem, opustoszałym po wymordowaniu tamtejszych Pięciu Braci 10. Przypuszczalnie Mieszkowi I i Dobra wie zawdzięczał założenie swoje kościół w grodzie Rogoźnie tytułu św. Wita, patrona katedry w Pradze (także w Kruszwicy). Do naczelnych grodów wielkopolskich na późniejszym obszarze diecezji poznańskiej, w których już w X i początkach XI wieku założono kościoły, należy może zaliczyć następujące: Santok (św. Andrzej) — Międzyrzecz (św. Jan Chrzciciel) — Lubusz (św. Wojciech?) — Zbąszyń (św. Jan Chrzciciel lub św. Krzyż) — Świebodzin (św. Piotr) — Przemęt (św. Piotr) — Czestram (NMP i Wszyscy Święci) — Śrem (NMP?) — Giecz (Wniebowzięcie NMP) — Grodziszczko (św. Jan Chrzciciel) — Pyzdry (NMP). Wyjąwszy Rogoźno, Giecz i Grodziszczko wszystkie inne z powyższych fundacji są oczywiście hipotetyczne. Według Kroniki Galla-Anonima zarówno Bolesław Chrobry, jak i Mieszko II wystawili liczne kościoły w swym państwie. Najazd czeski z r. 1038 zniszczył katedrę poznańską, kościół w Gieczu i zapewne inne. Reakcja pogańska po zgonie Mieszka II trwała tylko kilka lat.10 PMH VI 421.


a.
ARCHIDIAKONAT POZNAŃSKI
1. Dekanat Poznań
s. 356

Giecz — Wniebowzięcie NMP i Grodziszczko św. Jan Chrzciciel. Według Kroniki Galla (I 8) był Giecz po Poznaniu, Gnieźnie i Włocławku czwartym w rzędzie naczelnych miast i grodów Wielkopolski i Kujaw za Bolesława Chrobrego z rzeszą 300 wojów pancernych i 2000 tarczowników. Był miastem znacznym i ludnym, lecz zburzony przez Czechów podczas najazdu z r. 1038 nie podniósł się do dawnej świetności, pozostał nieznaczną wsią 26. Natomiast położony na jego obszarach gród, zwany w XV wieku Grodzisko, Grodziszczko i Grodziszcze był jeszcze w początkach XV wieku grodem królewskim 27. Fundacje obu kościołów, oddalonych od siebie o około 300 m, odnosimy do X wieku, do czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Założenie drugiego z nich dopiero po najeździe czeskim byłoby rzeczą niezrozumiałą. Pierwotnym parafialnym był zapewne giecki pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Kiedy prawa parafialne uzyskał kościół św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku, nie wiadomo. Przemysł I nadał temu kościołowi „w Gieczu”, tj. w Grodziszczku w 1250 r. dziesiętninę swoich dziesiętników obok grodu między jeziorem i brodem „Sclocow” (Moskawą?) położony i nadał mu przywileje immunitetowe, jakie miały dobra biskupstwa poznańskiego 28. Giecki kościół uposażony był od dawna w wieś Poświętne. Oba majątki Giecz i Poświętne przeszły już wcześnie na własność kapituły poznańskiej i stanowiły główne uposażenie kanonikatu fd. Giecz 29, który dopiero w r. 1611 wraz z prawem patronatu przelany został na prebendę archidiakonatu pszczewskiego 30. Sąsiednie Biskupice, jak świadczy sama nazwa, były własnością biskupów. Pierwotna parafia giecka obejmowała szeroką okolicę, co najmniej całą kasztelanię i opole. Po założeniu w ciągu XII–XIV wieku dalszych parafii i utworzeniu może w XIII wieku (przed 1359 31 czy już dawno przed 1250) osobnej w Grodziszczku uszczuplił się obszar gieckiej do wsi Giecz, Poświętne, Michałowo, Orzeszkowo, Rusibórz i Szrapki. Do parafii Grodziszczko należały wsie: Grodziszczko, Biskupice, Borzejewo, Chłapowo, Drzązgowo, Gablin, Stroszki i Wysławice, a przed XV wiekiem zdaje się również Nawojowepole (pf. Nekla), skąd pleban pobierał dziesięcinę 32, i jeszcze w r. 1444 Stroszki, skąd dziesięcina przysługiwała biskupowi 33. Niewielki obszar Grodziszczka przeszedł zapewne po zlikwidowaniu grodu na własność archidiakonów poznańskich, którzy przelali go na plebanię, zatrzymując dla siebie patronat kościoła 34 i dla rekognicji patronatu tylko jedną łąkę 35. O patronat ubiegali się już w r. 1505, jakkolwiek daremnie, Chłapowscy jako właściciele Chłapowa, Gablina, Duminowa i Szrapek, jednakże po procesie w Kurii Rzymskiej zyskali go w r. 1583 i prezentowali swobodnie nowego plebana w r. 1593 36.

Chłapowo. W początkach XVI wieku i może już wcześniej był tam kościół sukursalny. W r. 1506 występuje tamtejszy „pleban” Mikołaj, 1533 kleryk (minister ecclesae) Łukasz 36a. W późniejszych źródłach brak wiadomości o tym kościele.

Z parafii Giecz i Grodziszczko wyłoniły się od XII–XIV zapewne niektóre sąsiednie parafie: Nekla, Gułtowy, Bagrowo i w dekanacie pyzdrskim Opatówko i Targowa Górka.

Gułtowy, pierwotnie włość rody Grzymałów (już 1311 i zapewne wcześniej), później także Leszczyców, nie otrzymały swego kościoła św. Wita i Doroty już w XI czy XII wieku, jak niektórzy przyjmują. Oprócz bliskości grodu Giecza i niewielkich rozmiarów parafii gułtowskiej przeczy temu także sprawa dziesięciny z wsi Gułtowy dla innego kościoła. W procesach dziesięcinnych z plebanem gułtowskim 1493 i 1524 r. powołał się pleban wierzenicki na dokument biskupa Wojciecha i kapituły, w którym biskup bliżej tu nieokreślone nadanie wcześniejsze uzupełnił darowizną swego stołu z dziewięciu łanów wsi Gułtowy, wówczas własności kasztelana poznańskiego Przecława (1349/59). Było to więc nadanie biskupa Wojciecha Pałuki (1448/55). Wyroki zapadły w owych procesach na korzyść Wierzenicy 37, dokąd według Liber beneficiorum z r. 1510 dziesięcina od włościan gułtowskich istotnie należała 38. Ze względu na darowiznę tej dziesięciny dla innego, i to nieco odległego kościoła, wydaje się uzasadniony wniosek, że kościół gułtowski w połowie XIV jeszcze nie istniał, lecz dopiero nieco później został założony. Pierwszym znanym ze źródeł plebanem jest Klemens z r. 1408 39. Do parafii należały w r. 1510 tylko Gułtowy, Sokolniki i Ostrów 40. Pobliskie Popowo, niegdyś joannitów poznańskich, jak i Biskupice pod Gieczem należały pierwotnie do biskupstwa poznańskiego.26 Por. Szem. pozn. 93.
27 Por. MPH III 15 21; KWP nr 224 360 568.....1958, V nr 274 (r. 1417).
28 KWP nr 224 (mylna data 1240 zamiast 1250).
29 Liber benef. 49n; AC 1551 k. 56.
30 AE XI 212; ACap XXII 283 (1609).
31 Theiner I nr 793 s. 591.
32 AC 1420 k. 78v.
33 AC 1444 k. 52
34 AC 1505 k. 75 (archidiakon poznański „possessor villae”) 76 85, 1537 107v, 1542 255v, 1546 311, 1554 508 521, 1580 176; AE VI 99v (1518), VIII 160v (1541), X 77v (1553) 155v (1556) 363 (1560).
35 Liber benef. 28.
36 AC 1505 k. 85, 1507 67v, 1580 176, 1583 92, 1593 402v.
36a AC 1506 k. 99, 1533 30v.
37 AC 1493 k. 51v i zwłaszcza AC 1524.
38 Str. 65.
39 AC 1406/10 k. 113v.
40 AC Liber benef. 61 — Dokument z r. 1360 o Popowie nie dotyczy wsi Gułtowy (KWP nr 1418).
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW