Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Foto: 54,8 kB
U góry: widok na palatium od połud.-wsch. Z prawej: widok z lotu ptaka (z drabi­ny stra­żackiej). W głębi byłe jezioro, droga prowadząca z Giecza do Środy Wielkopolskiej, je­szcze dalej (w prawym górnym narożniku) las, wzdłuż którego obecnie pro­wadzi auto­strada A2
Foto: 20,7 kB

Przed końcem X w. (najprawdopodobniej w la­tach 80.) zapoczątkowano budowę założenia repre­zen­ta­cyjno-sakralnego. Zarys fundamentów planowanej bu­do­wli, wykazuje duże podobieństwo do planu reliktów nie­da­le­kiego palatium na Ostrowie Lednickim. Miała składać się ona z dwóch zasadniczych części (o łącznej długości ok. 47 m): 1. pałacowej, wykreślonej na planie prostokąta po­dzie­lonego na 4 nierównej wielkości po­mie­szczenia, oraz 2. przylegającej doń od wschodu kaplicy w kształcie rotundy o średnicy odpowiadającej szerokości części pała­cowej. Inwestycję tę przerwano już na po­zio­mie funda­men­tów, o czym świadczy brak jakichkolwiek śladów des­truk­tu naziemnych elementów konstruk­cyj­nych. Niez­na­ne są przyczyny za­rzu­cenia realizacji tej imponującej w za­mie­rzeniach budowli. Nie wykluczone, że mogło się to wiązać z powziętą w międzyczasie decyzją o wyposażeniu w architekturę monumentalną jedynie pół­nocnego, wydzie­lo­ne­go członu grodu.

Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW