Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Makieta kościoła grodowego pw. św. Jana Chrzciciela w Gieczu

Makieta kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela powstała na podstawie wyników badań archeo­lo­gicz­nych w Gieczu przeprowadzonych w latach 1998–2000. Dzięki niej nie trzeba już wysilać włas­nych szarych komórek, aby wyobrazić sobie prawdziwy wygląd tego kościoła. Makietę wykonał Marek Markowski, za co składamy mu tutaj serdeczne podziękowania.

Kliknij --> powiększenie 38.476 bajtów Widok kościoła od strony północno-wschodniej

Tak zapewne wyglądał kościół grodowy w okresie swojej największej świetności, a więc już po zbu­do­waniu masywu wieżowego, a przed jeszcze wznie­sie­niem dodatkowych wzmo­cnień mających na celu zapobiec pękaniu wschodniej części kościoła wraz z ap­sydą. W tym czasie także prze­bito tuż przy pół­noc­nym końcu apsydy dodatkowe wejście do kryp­ty.
Kliknij --> powiększenie 30.653 bajty Kościół św. Jana Chrzciciela od strony północ­nej

Na makiecie tej nie przedstawiono dobudowanych do ściany północnej kościoła dodatkowych pomie­szczeń, których fun­k­cja i chronologia nie zostały je­szcze osta­tecznie wyjaś­nio­ne.
Kliknij --> powiększenie 27.591 bajtów Kościół od strony północno-zachodniej

Zachodni masyw wieżowy, tzw. westwerk, to naj­bar­dziej imponująca część tego kościoła. W dwóch okrągłych wieżach bocznych znajdowały się klatki schodowe, których relikty odkryto w trakcie badań archeologicznych (szczególnie dobrze widoczne w przypadku wieży północnej). Wieża środkowa była dzwonnicą. W momencie zawalenia się całego tego zespołu dzwon rozbił się na dziesiątki kawałków, odkrywanych obecnie w najróżniej­szych miejscach.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW