Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Mirosława Grabska

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Gieczu, woj. poznańskie

W dniach od 13 czerwca do 12 lipca 1975 r. podjęto z ramienia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu prace wykopaliskowe na grodzisku wczesno­średnio­wiecznym w Gieczu, woj. poznańskie.

Prowadzone prace miały na celu uzyskanie materiału zabytkowego z tej części grodziska, gdzie układ stratygraficzny nie został zakłócony przez współczesne wkopy grobowe. W oparciu o zachowane plany wytyczono wykop w rejonie przebiegu wału wewnętrznego, oddzielającego gród od podgrodzia. Prace na tym odcinku nawiązywały do badań doc. dr B. Kostrzewskiego przeprowadzonych w 1959 r. 1.

Wykop I (ar 403, ćw. D) usytuowano na kulminacji zachowanego wyniesienia terenu, a dwa pozostałe (wykop II–III) poniżej (ar 373, ćw. B i ar 372, ćw. B). Warstwę I — przemieszaną, stanowiła ciemnobrunatna próchnica, zawierająca dużą ilość fragmentów silnie wymytej ceramiki nowożytnej, średniowiecznej i nielicznie wczesnośredniowiecznej oraz kości zwierzęce. Jej miąższość wynosiła ok. 0,60 m. Pod tą warstwą zalegał poziom, w którym wyróżniono dwa paleniska (?) usytuowane w odległości ok. 1,5 m i równoległy do nich pas silnej koncentracji kamieni o szerokości ok. 1,5 m.

Wał drewniano-ziemny zbudowany prawdopodobnie w technice przekładkowej uchwycono poniżej. Jego jądro stanowiła warstwa zbitej, przemieszanej z gliną i kamieniami próchnicy, a drewniane konstrukcje wału zachowały się jedynie w postaci silnie zwęglonych lub zbutwiałych smug. Całość spoczywała na fundamencie drewnianym.

Na podstawie uzyskanego materiału zabytkowego (przede wszystkim ceramiki) wał ten należy wstępnie datować na XI–XII wiek. Spośród nielicznych zabytków ruchomych, na uwagę zasługuje ostroga z zaczepami płytkowymi, kabłąkiem w kształcie litery U i piramidalnym kolcem, należąca do typu II wg. Z. Hilczerówny 2, której chronologię odnieść można do XI–XII w. Ustalenie ścisłej chronologii będzie możliwe po przeprowadzeniu szczegółowej analizy uzyskanych materiałów.


Przypisy

1) B. Kostrzewski, Badania wykopaliskowe w Gieczu, pow. Środa w 1959 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 13: 1961, s. 145–152.
2) Z. Hilczerówna, Ostrogi polskie z X–XIII wieku, Poznań 1956, s. 34n.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW