Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Migawki z badań archeologicznych na terenie cmentarzyska w Gieczu, stan. 4 (lipiec–sierpień 2003 r.)

Foto: 7,9 kB Foto: 7,3 kB Foto: 8,6 kB
Kolejne groby na cmentarzysku. Wyraź­nie widoczne stropy starszych obiek­tów osa­do­wych, częściowo znisz­czo­nych przez wko­py grobowe Całkowicie odsłonięty szkielet jednego z gro­bów znajdujących się na po­przed­niej fotografii Pewna doza nieśmiałości, jaka biła od te­go szkieletu ok. 45-letniego męż­czyz­ny wpro­wadziła nas wszystkich w lekkie onie­ś­mielenie
Foto: 7,8 kB Foto: 8,6 kB Foto: 6,1 kB
Rząd dołków posłupowych — pozo­sta­łość fragmentu drewnianej palisady ota­cza­jącej cmentarzysko Eksploracja górnych poziomów ob­szer­ne­go kilkufazowego obiektu. Pod okiem Ma­te­u­sza Łastowieckiego — nieoce­nio­nego archeologa z Lednicy „od zawsze” sym­pa­ty­zującego z Gie­czem — swe tere­no­we u­mie­jętności szli­fuje Madzia Mi­ciak, stu­dent­ka ar­cheo­logii na UAM w Poz­naniu Już po zdjęciu grobów — prace doku­men­tacyjne przy jednym z obiektów osa­do­wych
Foto: 5,8 kB Foto: 7,7 kB Foto: 6,0 kB
Profil obiektu, którego ścianki wyłożone były warstewką brunatnych szczątków or­ganicznych (kora?) Ten sam obiekt podczas dokumentacji fo­to­graficznej jednego z poziomów
Foto: 6,7 kB Foto: 6,4 kB Foto: 6,9 kB
Tomek przy zraszaniu wysuszonych słoń­cem obiektów — dla naszych szkol­nych wolontariuszy jedna z naj­bar­dziej eks­cy­tu­jących czynności wy­ko­ny­wa­nych na wy­kopie Misowate naczynie wykonane z bardzo słabo wypalonej gliny — dokumentacja fotograficzna zabytku in situ. Wykonującej zdjęcie mgr E. Indyckiej pomagają stu­denci zacieniający fotografowany teren
Foto: 5,4 kB Foto: 6,9 kB Foto: 5,9 kB
Intensywne „miotełkowanie”, które ujaw­ni kolejny cenny zabytek Bogato ustratyfikowana południowa część osady — wykopy w czasie przerwy śnia­da­niowej
Foto: 5,9 kB Foto: 5,6 kB Foto: 6,4 kB
Ewa i Damian — studenci UAM w Poznaniu — w trakcie badań nawarstwień i obiektów osadowych. Wykop znają już dos­ko­nale, jednak skomplikowana sytuacja stratygraficzna tego odcinka stanowiska sprawia, że często konsultują się z pro­wa­dzącą badania Elą Indycką
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW